ONAFHANKELIJKE ANALYSE VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE MET RENTESWAPS OF ANDERE RENTEDERIVATEN..

ACTUEEL:
Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHR)

Er zijn 3 goede redenen om de UHR- aanbiedingsbrief van de bank te (laten) controleren.

De afwikkeling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHR) begint op gang te komen.
Teken de aanbiedingsbrief van de bank met het bedrag van de financiële compensatie niet klakkeloos.
Bankdossiers zijn overwegend incompleet, waardoor berekeningen vaak niet kloppen.
En er zijn nóg 2 redenen om de aanbiedingsbrieven te (laten) controleren.

Diensten-tableau Heldergeld:


Kenniscentrum Rentederivaten (KCR)

Het KCR is een initiatief van enkele advocaten en financieel experts die vanuit hun eigen dagelijkse praktijk veel kennis en ervaring hebben met de rentederivatenproblematiek.Renteswaps

Renteswaps kunnen zeer effectieve financiële instrumenten zijn om het renterisico van uw onderneming te managen. Verantwoord gebruik vereist deskundigheid, zorgvuldige informatievoorziening en goed risicomanagement. Daarvan blijkt in de praktijk helaas lang niet altijd sprake te zijn. 

Renteswaps hebben vaak een enorme impact, bijvoorbeeld bij de verkoop van het bedrijf, herfinanciering en bij een sterke daling van de variabele rente. Alleen al in het MKB zijn er tienduizenden bedrijven met renteswaps. En dat levert veel probleemgevallen op.Advies

Wilt u een onafhankelijke analyse van uw specifieke situatie met renteswaps of andere rentederivaten? Wij geven u duidelijk inzicht in de kwaliteit van het advies dat de bank u destijds gaf. Sluit het advies aan bij uw behoefte, financiële positie en risicoprofiel?
Wij geven u een concreet advies waarmee u precies weet op welke punten u de bank kunt aanspreken. Want u wilt niet alleen een analyse van uw probleem, maar ook een oplossing. Zonder meteen in een juridisch traject te komen. Op deze manier heeft Heldergeld al vele zaken succesvol afgerond.


Herstelkader

De Nederlandse banken die renteswaps hebben verkocht aan hun klanten, moesten – op toezicht van AFM-  deze contracten vóór eind 2015 herbeoordelen. AFM heeft echter in december 2015 geconstateerd dat de banken die herbeoordelingen onvolledig én onjuist hebben uitgevoerd. Daarom heeft de minister van Financiën een commissie van onafhankelijke deskundigen aangesteld, die een ‘herstelkader’ moeten ontwerpen. De definitieve versie van dat herstelkader is op 19 december 2016 door deze Derivatencommissie gepresenteerd. Alle banken gaan nu volgens de regels van dit herstelkader hun klanten compenseren voor geleden schade. Heldergeld is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en de inhoud van het herstelkader, om de belangen van haar klanten te behartigen.

De verwachting is dat banken in de loop van 2018 concrete compensatievoorstellen naar hun klanten zullen sturen.  Vóór die tijd komen sommige klantgroepen bij sommige banken in aanmerking voor een voorschotregeling. Door al vooraf uw eigen situatie te laten analyseren, kunt u snel en adequaat reageren op zo’n voorstel van de bank. Omdat Heldergeld al jarenlang ervaring heeft met complexe schadeberekeningen voor rentederivaten, kunnen wij precies aangeven op welke punten compensatie van uw renteswap zou moeten plaatsvinden en waarom.

Met behulp van professionele software maken we alle noodzakelijke berekeningen van rentederivaten, zodat u ook daarvoor niet afhankelijk bent van de bank. Meer informatie hierover vindt u in onze brochure (zie klantopties).
Diezelfde analyse kan vervolgens als basis dienen voor een klacht bij de bank, wanneer u geen genoegen kunt nemen met hun voorstel. Want het herstelkader is een minimumlat en zal mogelijk niet alle schade dekken in een specifiek geval. Zo’n klacht moet dan vanzelfsprekend wel goed onderbouwd zijn.

Het doorlopen van die klachtenprocedure is een voorwaarde om naar het Kifid te gaan. Daar is een apart loket ingericht voor onafhankelijke geschillenbeslechting voor MKB’ers met renteswaps. Dat is een laagdrempelig alternatief voor de rechtbank. Heldergeld kan het indienen van een klacht over een renteswap bij het Kifid voor u beheren, zodat u hier zelf geen omkijken naar heeft.

Voor meer informatie over de mogelijkheden rondom renteswaps neemt u contact op met Heldergeld.

Frank Wijn over het ontstaan van het 'uniforme herstelkader'

My Image

Ons diensten-tableau

Als MKB’er met rentederivaten heeft u 4 opties:

  1. Quick-scan aanbod voorschot
  2. Quick-scan op ontvangen compensatievoorstel
  3. Integrale second opinion op compensatie
  4. Begeleiding bij afwikkeling compensatie


A. Quick scan aanbod voorschot

Vanwege de oplopende vertraging bij banken in de uitvoering van het Herstelkader, ontvangen bepaalde groepen klanten dit jaar nog een aanbod met een voorschot in plaats van een volledig compensatievoorstel. Dat voorschot is gebaseerd op één van de vier onderdelen van de compensatieregeling.

Omdat de berekeningsmethodiek van dat voorschot niet is vastgelegd in het Herstelkader, kunnen we geen exacte controle op dit voorstel doen. Wij kunnen wel berekenen wat het maximale voorschot per situatie is; het aangeboden voorschot ligt in de praktijk een paar procent lager (vanwege zekerheidsmarge die de banken nemen).

De klant ontvangt snel een check op het aangeboden voorschot.


B: Quick scan op ontvangen compensatievoorstel

Voor klanten die een pragmatische controle willen op de manier waarop de bank de compensatie heeft berekend, kunnen wij de juistheid van de berekeningen checken. Daarbij doen we dus geen onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de door de bank gebruikte input, maar controleren we of de daarop gebaseerde berekeningen juist zijn. Het compensatievoorstel dat de klant van de bank heeft ontvangen vormt dus het uitgangspunt.
In aanvulling daarop, verstrekken we een overzicht met aandachtspunten. Die aandachtspunten hebben betrekking op de door de bank gebruikte input. Wanneer wij, op basis van onze grondige kennis van het Herstelkader, mogelijk onjuiste uitgangspunten van de bank zien in het compensatievoorstel, dan nemen wij die op in een checklist.
Met deze pragmatische quick scan en checklist kan de klant zélf (of zijn adviseur) nagaan of de bank de juiste input heeft gebruikt. Dat verkleint het risico dat de klant een te laag compensatievoorstel krijgt.


C: Integrale second opinion op compensatie

Een integrale second opinion betekent dat we op alle onderdelen van de compensatieregeling zélf onderzoek doen in het klantdossier, om exact vast te stellen welke compensatiemogelijkheden van toepassing moeten zijn. Ook de vergoeding van de wettelijke rente wordt berekend. We kijken dan niet alleen naar de juistheid van de berekeningen (de ‘black box’) maar óók of de bank de juiste input voor die berekeningen heeft gebruikt. Dat laatste kan namelijk grote impact op het compensatiebedrag hebben. Dit wordt beoordeeld conform de regels van het ‘Herstelkader’ dat banken moeten hanteren voor de compensatie.
De klant ontvangt een uitgebreid rapport (met gedetailleerde bijlagen) waarin per onderdeel wordt aangegeven of hij in aanmerking komt voor compensatie en voor welk bedrag. Dit rapport kan de klant als een ‘second opinion’ gebruiken op het moment dat hij een definitief compensatievoorstel van de bank krijgt. Per onderdeel kan hij dan vergelijken of de berekeningen van de bank juist zijn.


D: Begeleiding bij afwikkeling compensatie

Naar aanleiding van het compensatievoorstel van de bank kunnen vragen ontstaan. Wij werken met (door de bank goedgekeurde) volmachten; indien de klant ons deze volmacht verstrekt, kunnen wij namens de klant direct contact leggen met de specialisten van de bank. Op basis van de volmacht en onze afspraken met de bank kunnen wij achterliggende detailberekeningen, indien nodig, bij de bank opvragen. Eventuele verschillen kunnen dan sneller worden verklaard en opgelost. Op het moment dat er een discussiepunt met de bank blijft bestaan, is het mogelijk om een Bindend Advies bij de Geschillencommissie aan te vragen. Wij kennen de (on)mogelijkheden van het Bindend Advies en de bijbehorende formele procedures; ook dat traject kunnen wij geheel voor de klant verzorgen.
Begeleiding bij het oplossen van verschillen zorgt ervoor dat de klant uiteindelijk verzekerd is van een correct compensatievoorstel.

Offertes op maat

Wij werken voornamelijk met vaste tarieven, die afhankelijk zijn van de complexiteit van de specifieke situatie. Voor een vrijblijvende maatwerk-offerte kunt op contact opnemen.

Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHR)

Er zijn 3 goede redenen om de UHR- aanbiedingsbrief van de bank te (laten) controleren. Welke?

1. Er zijn meer vergoedingsmogelijkheden dan je denkt!

Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHR) hanteert een aantal verschillende stappen bij het berekenen van de vergoeding voor de MKB-ondernemer. Er bestaat een hardnekkige misvatting dat de compensatie maximaal € 100.000 bedraagt. Maar let op: dit bedrag is slechts één van de vier stappen van het UHR! Het compensatiebedrag kan door gebruik te maken van de compensatiemogelijkheden dus vele malen hoger zijn.
Het berekenen van de compensatie uit hoofde van het UHR bestaat uit de volgende vier stappen:

Stap 1: het omzetten van een exotisch derivaat naar een eenvoudige renteswap,
Stap 2: het herstellen van ‘technische’ mankementen,
Stap 3: het toekennen van een coulancevergoeding van maximaal € 100.000,
Stap 4: het herstellen van tussentijdse verhogingen van de renteopslagen.

2. Matchen de door de bank gebruikte gegevens wel met de werkelijkheid?

Stel dat op uw rentederivatendossier het UHR van toepassing is. Het is dan belangrijk dat wordt gecontroleerd in hoeverre de diverse regelingen uit het Herstelkader op uw dossier van toepassing zijn. Het verzamelen van bewijs is essentieel voor deze controle. Voorbeelden van bewijs zijn brieven, e-mails, administratiegegevens en gespreksverslagen.
Waarom moet dit gecontroleerd worden? De banken bepalen de compensatie namelijk op basis van informatie die zij uit hun geautomatiseerde systemen halen. Er wordt door de bank niet gecontroleerd op grond van het fysieke dossier! Aangezien het digitale dossier slechts beperkt inzicht geeft in de werkelijke situatie, kan een grondige controle mogelijk extra vergoeding opleveren.

3. Bindend advies kan voor u voordelig zijn!

Wanneer een MKB-er een aanbod van de bank onder het UHR aanvaardt, maar zich in bepaalde aspecten van de compensatie niet kan vinden, kan hij bindend advies vragen binnen vier weken na aanvaarding. De uitkomst van het bindend advies van de Derivatencommissie is bindend voor zowel de bank als de MKB-er.
U kunt alleen om bindend advies verzoeken wanneer u het aanbod tot herstel van de bank heeft geaccepteerd. Met deze acceptatie wordt de bank een zogenaamde ‘finale kwijting’ verleend. Dit betekent dat ongeacht de uitkomst van het bindend advies, tussen u en de bank geen geschil meer bestaat over uw rentederivaat. Na bindend advies is het dus niet meer mogelijk om naar de rechter of het Kifid te gaan.

Wat is bindend advies?

Wanneer een MKB-er een aanbod van de bank onder het UHR aanvaardt, maar zich in bepaalde aspecten van de compensatie niet kan vinden, kan hij bindend advies vragen binnen vier weken na aanvaarding. De uitkomst van het bindend advies van de Derivatencommissie is bindend voor zowel de bank als de MKB-er.

U kunt alleen om bindend advies verzoeken wanneer u het aanbod tot herstel van de bank heeft geaccepteerd. Met deze acceptatie wordt de bank een zogenaamde ‘finale kwijting’ verleend. Dit betekent dat ongeacht de uitkomst van het bindend advies, tussen u en de bank geen geschil meer bestaat over uw rentederivaat. Na bindend advies is het dus niet meer mogelijk om naar de rechter of het Kifid te gaan.
Mocht u het aanbod van de bank niet accepteren, kan u het geschil nog wel voorleggen aan de rechter of het Kifid.

In welke gevallen is bindend advies mogelijk?

Met betrekking tot de volgende onderdelen van de herbeoordeling door de bank is een verzoek tot bindend advies mogelijk:
de vaststelling wat de vaste kern van een rekening-courant was die voor afdekking door een rentederivaat in aanmerking kwam;
de vaststelling welke leningen er voor afdekking door de renteswap in aanmerking genomen moesten worden;
de wijze van herstel van overhedges; of
de vraag of er sprake was van een verplichte afdekking van het renterisico.

Let op dat het reglement voor het bindend advies tevens een aantal formele vereisten voor het in te dienen verzoek kent. Het reglement is te vinden op de website van de Derivatencommissie. Daarnaast kunnen wij u helpen met het doorgronden van deze procedure.
Over ons:

Kenniscentrum Rentederivaten (april 2014)

Het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) heeft in april 2014 voorgesteld om per direct de volgende maatregelen te treffen, met als doel om binnen afzienbare tijd oplossingen voor de rentederivatenproblematiek in het MKB te creëren:
 
1. KiFiD (of een equivalent daarvan) wordt geëquipeerd om als geschillen beslechtende instantie te fungeren voor MKB ondernemers die kampen met problemen gerelateerd aan rentederivaten;

2. Gedurende de periode dat er nog geen adequate oplossingen zijn wordt aan MKB ondernemers een adempauze gegund waarbij:

  • Banken toezeggen om financieringen niet vroegtijdig te beëindigen c.q. voort te zetten, als deze in combinatie met een rentederivaat zijn verkocht. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers met een rentederivaat achterblijven met een hoge negatieve waarde (afkoopsom), waardoor de financiële positie nadelig wordt beïnvloed;
  • Banken toezeggen om in geval van een dispuut met de klant over een rentederivaat de financiering niet te beëindigen totdat het geschil is beslecht. Hiermee wordt voorkomen dat klanten niet in verweer durven te komen tegen hun bank over tekortkomingen in de rentederivaten en de bijbehorende advisering;
  • Banken toezeggen om geen verdere tussentijdse verhoging in rente-opslagen door te voeren op financieringen in combinatie met een rentederivaat. Hiermee wordt voorkomen dat klanten alsnog worden geconfronteerd met renteverhogingen, zonder dat zij hun financiering elders kunnen onderbrengen.

Het MKB is de motor van de Nederlandse economie. Het is tijdens de kredietcrisis (en nog steeds) zwaar getroffen door problemen met financiering in combinatie met rentederivaten. Desondanks bleek er lange tijd angst en/of schaamte in het spel te zijn geweest om met deze problemen ‘uit de kast’ te komen. Rentederivaten zijn bovendien complexe producten waarover bij het MKB en hun adviseurs veelal onvoldoende kennis en expertise is. Het KCR was in 2014 van oordeel dat door het treffen van adequate maatregelen met alle betrokken partijen, voorkomen kon worden dat MKB’ers verder in de problemen komen, banken verstrikt zouden raken in gerechtelijke procedures en rechtbanken mogelijk overbelast worden door procederende gedupeerden. 
 
De Autoriteit Financiële Markten publiceerde een eerste (zeer teleurstellend) rapport naar aanleiding van haar onderzoek naar rentederivaten op 25 september 2013 en een tweede (nóg teleurstellender) rapport naar aanleiding van haar vervolgonderzoek (MKB) op 20 februari 2014. Het KCR heeft een uitgebreide, inhoudelijke reactie geschreven op dit laatstgenoemde AFM-rapport. Hierin zijn aanvullende aanbevelingen opgenomen (zie onderaan deze paragraaf). 
 
Het KCR is een initiatief van enkele advocaten en financieel experts die vanuit hun eigen dagelijkse praktijk veel kennis en ervaring hebben met de rentederivatenproblematiek. Het KCR bezit geen rechtspersoonlijkheid. De binnen het KCR gebundelde kennis en ervaring is gedeeld met alle belanghebbenden bij de betreffende problematiek onder de naam 'Kenniscentrum Rentederivaten'. Dit omdat naar onze mening die kennis met name aan de zijde van de afnemers van rentederivaten vaak onvoldoende aanwezig was. Daardoor werden problemen met rentederivaten verkeerd begrepen en zijn gedupeerden jarenlang niet optimaal geholpen.
 
Het KCR heeft haar kennis op vrijwillige basis en geheel belangeloos in dit rapport ter beschikking gesteld waarbij beoogd is te komen (en in 2016 uiteindelijk heeft geleid) tot een adequate oplossing voor de problemen die mkb ondernemers ondervinden als gevolg van rentederivaten. Het KCR is een ‘tijdelijk’ samenwerkingsverband; de experts zijn na de publicatie van het rapport weer ieder hun eigen weg gegaan. Wel is het KCR bereid geweest om als klankbord en/of gesprekspartner te fungeren voor toezichthouders, banken, belangenorganisaties en politiek. Hierbij stond (en staat) belangenbehartiging van MKB ondernemers voorop. En indien marktontwikkelingen daar aanleiding toe geven, zal het KCR (wederom) een inhoudelijke visie geven.
 
Het KCR is geen belangenbehartiger voor individuele gedupeerden en is ook geen stichting die namens leden een massa-claim aanspant. Zij kan en zal niet reageren op individuele gevallen. Zij heeft enkel gereageerd op een rapport van AFM en aanbevelingen gedaan aan banken, toezichthouders en politiek. Het was aan hen om dat op te pakken.
 
Met deze kennisdeling heeft het KCR ten doel gehad: betere ondersteuning van MKB’ers bij de oplossing van hun problemen met rentederivaten. Hoewel het rapport in 2014 door de politiek is opgepakt en in september van dat jaar tot de verplichte herbeoordeling van dossiers - opgelegd door de minister van Financiën - heeft geleid, voelden banken zich nog altijd niet geroepen om het probleem daadwerkelijk op te lossen. Zoals hierna zal blijken is onder grote druk van de politiek en de minister van Financiën in 2016 uiteindelijk een collectieve regeling (Uniform Herstelkader) tot stand gekomen voor een (klein) deel van de gedupeerden.Downloads

>> Aanbevelingen van het KCR - 2014

>> Persbericht Kenniscentrum Rentederivaten - 5 juni 2014
(Geen lucht voor MKB'ers onder water) naar aanleiding van Kamerdebat op 4 juni 2014 over rentederivatenproblematiek.My Image

De specialisten die gezamenlijk hun kennis (kosteloos) hebben aangeboden onder de noemer van 'Kenniscentrum Rentederivaten' zijn:

Heldergeld
Frank Wijn
financieel specialist

Cadension
Patrick van Gerwen
financieel specialist

BAIS Legal
Hester Bais
advocaat

2BW Advocaten
Chantal van den Borne
advocaat

Immix Advocaten
Rik Harmsen
advocaat


Contact

Heldergeld
Postbus 138
5580 AC Waalre
EMAIL